Personvern & GDPR

Personvern & GDPR

Vi bringer de beste kandidater og klienter sammen gjennom ekspertise og innovative løsninger.
Vi bringer de beste kandidater og klienter sammen gjennom
ekspertise og innovative løsninger.

Hensikten med dette punkt er å regulere rettigheter og plikter i tråd med gjeldende norsk regelverk, herunder personopplysningsloven. Ytterligere søkes det gjennom dette punkt, å ivareta personvernforordningen med ikrafttredelse juli 2018 i Norge.

GreatPeople vil i enkelte sammenhenger ha behov for å opptre som databehandler for Klient. Dette kan eksempelvis være personopplysninger om oppdragsgivere, eksterne kandidater og referanser for den som skal ansettes, eller personopplysninger om interne kandidater.

De personopplysningene som GreatPeople kan behandle er kontaktinformasjon, herunder navn, e-postadresse, postadresse og telefonnummer, opplysninger om utdanning og arbeidserfaring, herunder stilling, arbeidssted, varigheten av arbeidsforholdet, betingelser, og eventuelle anbefalinger, samt preferanser for fremtidig arbeid. GreatPeople behandler ikke sensitive personopplysninger.

Formålet med GreatPeople sin behandling av personopplysninger på vegne av Klient som behandlingsansvarlig er å levere tjeneste som avtalt. Personopplysninger som overføres til GreatPeople vil ikke bli brukt til andre formål enn hva som følger av dette punkt. For å gjennomføre avtalt tjenesteleveranse vil GreatPeople kunne innsamle, registrere, sammenstille, lagre og overføre personopplysninger på vegne av Klient.

GreatPeopleskal følge de rutiner og instrukser for behandlingen som Klient og GreatPeople i fellesskap til enhver tid har bestemt skal gjelde, herunder med hensyn til overføring av personopplysninger til en tredjestat eller en internasjonal organisasjon i en tredjestat.

Klient har, med mindre annet er avtalt eller følger av lov, rett til tilgang til og innsyn i personopplysningene som behandles og systemene som benyttes til dette formål. GreatPeople plikter å gi nødvendig bistand til dette. Ved henvendelser til Klient med krav fra enkeltpersoner som er omfattet av dette punkt vil Klient kunne kontakte kontraktspart navngitt under for bistand til å etterkomme et slikt krav.

GreatPeople har taushetsplikt om dokumentasjon og personopplysninger som vedkommende får tilgang til iht. denne avtalen. Denne bestemmelsen gjelder også etter avtalens opphør. Samtlige som på vegne av GreatPeople utfører oppdrag der bruk av de aktuelle personopplysningene inngår, skal være kjent med GreatPeople avtalemessige og lovmessige forpliktelser og oppfylle vilkårene etter disse. GreatPeople har ansvaret for å opplyse ansatte og underleverandører om behandlingen av personopplysningene, risikoen med behandlingen og håndteringen av avvik. GreatPeopleer ansvarlig for brudd på dette punkt som skyldes ansatte eller underleverandør sine handlinger.

Klient aksepterer at GreatPeople benytter seg av underleverandører for behandling av personopplysninger. Per tid er underleverandører som har adgang til personopplysninger Protekt IT, Microsoft, RecMan og Assessio.

Klient og GreatPeople skal gjennomføre egnede tekniske og organisatoriske tiltak for å oppnå et sikkerhetsnivå som er egnet i forhold til risikoen.

GreatPeople plikter å gi Klient tilgang til sin sikkerhetsdokumentasjon, og bistå, slik at Klient kan ivareta sitt eget ansvar etter regelverket. GreatPeople skal oppfylle de krav til sikkerhetstiltak som stilles etter personvernreglene, og skal på forespørsel fra Klient kunne legge frem dette. Ved behov skal det gjennomføres sikkerhetsrevisjoner. Har brudd på dette punkt funnet sted, plikter både Klient og GreatPeople å opplyse den andre part om dette.

Dette punkt gjelder så lenge GreatPeople behandler personopplysninger på vegne av Klient. Når behandlingen ikke lenger finner sted plikter GreatPeople å tilbakelevere eller slette alle mottatte personopplysninger som omfattes etter dette punkt og etter skriftlig forespørsel fra Klient, innen rimelig tid.

Versjon 1.1. Sist oppdatert 01.08.2022

Vil du vite mer?

Du når oss på 0047 911 67 523 eller mail mail@greatpeople.no, eller fyll inn
feltene under og send. Våre rådgivere vil kontakte deg omgående.

Thank you
for your request

Our staff will be in touch soon.